SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


4. kursusgang

Torsdag den 15. september 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 11.4 i E&P vedrørende Taylor polynomier og Taylors formel med restled. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 12.5 E&P. Emnet er parametrisk beskrivelse af kurver i rummet. I den forbindelse vil jeg også gennemgå dele af Section 10.4 vedrørende plane kurver.

Opgaver

Regn opgaverne i den angivne rækkefølge. Den udvidede opgave 6 nedenfor er et eksempel på en opgave, som kan blive stillet som en del af en prøveopgave til eksamen. De numeriske beregninger kan udføres på lommeregner. Det samme gælder den sidste opgave, Opgave K4-1.
Section 11.4, side 713 i E&P.
Opgaverne 1, 3, 4, 13, 16.
Section 11.4, side 713 i E&P.
Regn først opgave 6. Vi har, at ln(2)=-ln(1/2). Brug dette og det fundne Taylor polynomium af grad 4 til at beregne to approksimationer til ln(2). Giv et skøn over fejlen i begge approximationer. Brug udtrykket for restleddet i Taylors formel til at forklare, hvorfor den ene approximation er så meget bedre end den anden. Hvad sker der hvis man vælger Taylor polynomier af højere grad og laver samme beregninger?
Opgave K4-1
Opskriv et udtryk for det generelle Taylor polynomium af grad n for funktionen cos(x) med udviklingspunkt a=0. Opskriv også et udtryk for det generelle restled. Brug dette til at bestemme et n, så at de fire første decimaler i approximationen ved værdien af Taylor polynomiet til cos(0.1) er korrekte. NB! Man skal argumentere for værdien af n ved hjælp af vurderinger på restleddet. Det er ikke nok at lave et numerisk eksperiment for at bestemme n. Men det er fornuftigt at lave en numerisk udregning for at bekræfte, at man har fundet en brugbar værdi af n.


Skrevet den 13. september 2005 af Arne Jensen