SE-Kursus Lineær Algebra

Hold 4


Terminologi-liste

Nedenstående liste giver en korrespondence mellem de i SIF brugte engelske udtryk, og de oftest brugte udtryk på dansk. Med forbehold for fejl og mangler.

Der forekommer variationer i dansk terminologi, og nogle anvender også danglish versioner af termerne. Det er tilladt at bruge sund fornuft!

Man kan bruge browserens søgefunktion til at søge i listen.

English Dansk
associative law associative lov eller associative regel
augmented matrix totalmatrix eller udvidet koefficientmatrix
back-substitution baglæns substitution
backward phase tilbagegående fase
basic variable bundet variabel
basis basis
change of basis basisskifte
characteristic equation karakteristisk ligning
codomain dispositionsmængde
coefficient matrix koefficientmatrix
cofactor komplement eller cofaktor
cofactor expansion udvikling efter række eller søjle
column space søjlerum
column vector søjlevektor
commuting matrices kommuterende matricer
consistent linear system konsistent lineært system
determinant determinant
diagonal entries diagonalindgange
diagonalizable diagonaliserbar
diagonal matrix diagonalmatrix
dimension dimension
distributive laws distributive love eller distributive regler
domain definitionsmængde
dot product prikprodukt
echelon form echelon form eller trappeform
echelon matrix echelon matrix eller trappematrix
eigenfunction egenfunktion
eigenspace egenrum
eigenvector egenvektor
eigenvector basis basis af egenvektorer
elementary matrix elementarmatrix
elementary row operations elementære rækkeoperationer
explicit description eksplicit beskrivelse
factorization faktorisering
finite-dimensional endeligdimensional
forward phase fremadgående fase
free variable fri variabel
full rank fuld rang
fundamentale subspaces fundamentale underrum
Gaussian elimination Gausselemination
general solution fuldstændig løsning
Gram-Schmidt proces Gram-Schmidt proces eller Gram-Schmidt metode
homogeneous equation homogen ligning
identity matrix identitetsmatrix eller enhedsmatrix
image billede
implicit description implicit beskrivelse
inconsistent linear system inkonsistent lineært system
inner product indre produkt
inverse invers
invertible linear transformation invertibel lineær afbildning
invertible matrix invertibel matrix
isomorphic vector spaces isomorfe vektorrum
isomorphism isomorfi
kernel nulrum
leading entry ledende indgang
left-multiplication multiplikation fra venstre
linear combination linearkombination
linear dependence relation lineær afhængighedsrelation
linear equation lineær ligning
linearly dependent lineært afhængige
linearly independent lineært uafhængige
linear system lineært system
linear transformation lineær afbildning
lower triangular matrix nedre trekantsmatrix
main diagonal hoveddiagonal
matrix transformation matrix afbildning
maximal linearly independent set maksimalt lineært uafhængig sæt
minimal spanning set minimalt udspændende sæt eller mininalt frembringende sæt
nonhomogeneous equation inhomogen ligning
null space nulrum
one-to-one en-til-en eller injektiv
onto eller surjektiv
orthogonal matrix ortogonal matrix
orthonormal basis ortonormal basis
overdetermined system overbestemt system
pivot pivot
pivot column pivot søjle
pivot position pivot position
proper subspace egentligt underrum
range billedmængde
rank rang
reduced echelon form reduceret echelon form eller reduceret trappeform
reduced row echelon form reduceret række echelon form
reduced echelon matrix reduceret echelon matrix
right-multiplication multiplikation fra højre
row equivalent rækkeækvivalent
row reduction algoritmn række reduktionsalgoritme
row replacement den rækkeoperation, hvor et multiplum af en række adderes til en anden række
row space rækkerum
row vector rækkevektor
scalar skalar
similar konjugeret eller similær
similarity transformation konjugationsafbildning eller similaritetstransform
singular singulær
size størrelse
solution løsning
solution set løsningsmængde
spanning set udspændende mængde eller frembringende mængde
standard basis standard basis eller kanonisk basis
standard matrix standard matrix
subspace underrum
symmetric matrix symmetrisk matrix
system of linear equations system af lineære ligninger eller lineært ligningssystem
trace spor
transformation afbildning
translation translation
transpose transponeret
triangular matrix trekantsmatrix
trivial solution triviel løsning
underdetermined system underbestemt system
unit lower triangular matrix unital nedre trekantsmatrix
unit vector enhedsvektor
upper triangular matrix øvre trekantsmatrix
vector vektor
vector addition vektoraddition eller vektorsum
vector equation vektorligning
vector space vektorrum
vector subtraction vektorsubtraktion
weights vægte
zero subspace nul-underrum
zero vector nulvektor


Skrevet den 8. februar 2007 af Arne Jensen.Opdateret 2010 af MN.