SE-Kursus Lineær Algebra

AAU Ballerup


Terminologi-liste

Nedenstående liste giver en korrespondence mellem de i SIF brugte engelske udtryk, og de oftest brugte udtryk på dansk, med forbehold for fejl og mangler.

Man kan bruge browserens søgefunktion til at søge i listen.

EnglishDansk
associative lawassociative lov eller associative regel
augmented matrixtotalmatrix eller udvidet koefficientmatrix
back-substitutionbaglæns substitution
backward phasetilbagegående fase
basic variablebundet variabel
basisbasis
change of basisbasisskifte
characteristic equationkarakteristisk ligning
codomaindispositionsmængde
coefficient matrixkoefficientmatrix
cofactorkomplement eller cofaktor
cofactor expansionudvikling efter række eller søjle
column spacesøjlerum
column vectorsøjlevektor
commuting matriceskommuterende matricer
consistent linear systemkonsistent lineært system
determinantdeterminant
diagonal entriesdiagonalindgange
diagonalizablediagonaliserbar
diagonal matrixdiagonalmatrix
dimensiondimension
distributive lawsdistributive love eller distributive regler
domaindefinitionsmængde
dot productprikprodukt
echelon formechelon form eller trappeform
echelon matrixechelon matrix eller trappematrix
eigenfunctionegenfunktion
eigenspaceegenrum
eigenvectoregenvektor
eigenvector basisbasis af egenvektorer
elementary matrixelementarmatrix
elementary row operationselementære rækkeoperationer
explicit descriptioneksplicit beskrivelse
factorizationfaktorisering
finite-dimensionalendeligdimensional
forward phasefremadgående fase
free variablefri variabel
full rankfuld rang
fundamentale subspacesfundamentale underrum
Gaussian eliminationGausselemination
general solutionfuldstændig løsning
Gram-Schmidt procesGram-Schmidt proces eller Gram-Schmidt metode
homogeneous equationhomogen ligning
identity matrixidentitetsmatrix eller enhedsmatrix
imagebillede
implicit descriptionimplicit beskrivelse
inconsistent linear systeminkonsistent lineært system
inner productindre produkt
inverseinvers
invertible linear transformationinvertibel lineær afbildning
invertible matrixinvertibel matrix
isomorphic vector spacesisomorfe vektorrum
isomorphismisomorfi
kernelnulrum
leading entryledende indgang
left-multiplicationmultiplikation fra venstre
linear combinationlinearkombination
linear dependence relationlineær afhængighedsrelation
linear equationlineær ligning
linearly dependentlineært afhængige
linearly independentlineært uafhængige
linear systemlineært system
linear transformationlineær afbildning
lower triangular matrixnedre trekantsmatrix
main diagonalhoveddiagonal
matrix transformationmatrix afbildning
maximal linearly independent setmaksimalt lineært uafhængig sæt
minimal spanning setminimalt udspændende sæt eller mininalt frembringende sæt
nonhomogeneous equationinhomogen ligning
null spacenulrum
one-to-oneen-til-en eller injektiv
ontoeller surjektiv
orthogonal matrixortogonal matrix
orthonormal basisortonormal basis
overdetermined systemoverbestemt system
pivotpivot
pivot columnpivot søjle
pivot positionpivot position
proper subspaceegentligt underrum
rangebilledmængde
rankrang
reduced echelon formreduceret echelon form eller reduceret trappeform
reduced row echelon formreduceret række echelon form
reduced echelon matrixreduceret echelon matrix
right-multiplicationmultiplikation fra højre
row equivalentrækkeækvivalent
row reduction algoritmnrække reduktionsalgoritme
row replacementden rækkeoperation, hvor et multiplum af en række adderes til en anden række
row spacerækkerum
row vectorrækkevektor
scalarskalar
similarkonjugeret eller similær
similarity transformationkonjugationsafbildning eller similaritetstransform
singularsingulær
sizestørrelse eller format
solutionløsning
solution setløsningsmængde
spanning setudspændende mængde eller frembringende mængde
standard basisstandard basis eller kanonisk basis
standard matrixstandard matrix
subspaceunderrum
symmetric matrixsymmetrisk matrix
system of linear equationssystem af lineære ligninger eller lineært ligningssystem
tracespor
transformationafbildning
translationtranslation
transposetransponeret
triangular matrixtrekantsmatrix
trivial solutiontriviel løsning
underdetermined systemunderbestemt system
unit lower triangular matrixunital nedre trekantsmatrix
unit vectorenhedsvektor
upper triangular matrixøvre trekantsmatrix
vectorvektor
vector additionvektoraddition eller vektorsum
vector equationvektorligning
vector spacevektorrum
vector subtractionvektorsubtraktion
weightsvægte
zero subspacenul-underrum
zero vectornulvektor

Skrevet den 8. februar 2007 af Arne Jensen