Eksamen:

Prøveform:
Mundtlig eksamen med forberedelse.
Individuel karakter efter 7-trins-skala.
Ekstern censor medvirker.

Eksamensemner

Pensum

Eksamensforløb:

Eksaminanden trækker ét af de ti eksamensemner fra listen og har derefter ca. 30 minutter i et separat lokale til forberedelse af en præsentation af det trukne emne. Ved forberedelsen kan anvendes lærebøger og notater.

Efter forberedelsen begynder eksamen. Det er eksaminanden, der har initiativet til at præsentere centrale dele af det trukne emne i skrift (på tavlen) og tale. Eksaminanden har 15-20 minutter til denne præsentation; det indgår i bedømmelsen om man har gjort rede for væsentlige aspekter (definitioner, resultater, beviser) vedrørende det givne emne.

Under præsentationen er det tilladt at medbringe og orientere sig i en disposition; det frarådes kraftigt at skrive af efter noterne.

Når præsentationen er afsluttet og efter eventuelle supplerende spørgsmål fra eksaminator og censor, kan eksaminanden stilles spørgsmål inden for et eller flere andre emner. Det drejer sig om fundamentale definitioner og resultater fra teorien. Man vil ikke blive bedt om at give beviser. Denne del af eksamen tager højst 7 minutter.

I de fleste tilfælde vil den studerende blive bedt om at forlade eksamenslokalet efter ca. 25-27 minutter. Herefter voterer censor og eksaminator, den studerende vender tilbage og får sin karakter med en kort begrundelse.

Kriterier: (fra studieordningen)
Den studerende skal ved den afsluttende prøve kunne: